Fluke750PD7压力模块

完整的压力模块系列 Fluke750P系列有48种压力模块, 750P压力校准范围从 0 至 1 inH 2 0 至 10000 psi(2.5 mBar 至 690 bar)。 表压模块拥有一个压力接头,被用于测量大气压压力。差压模块拥有两个压力接头,被用于测量高压接头与低压接头之间的压力差。各个模块均标明了量程、过压与介质兼容性。所有模块均配有NPT、公制 (BSP) 和 M20转接头。和所有文档化校准器、多功能校准器和 压力校准器 兼容(包括:Fluke 754、752、726、725、721、719Pro、719、717 和之前的 7......

产品描述

Fluke750PD7压力模块
完整的压力模块系列

Fluke750P系列有48种压力模块,750P压力校准范围从 0 至 1 inH 20 至 10000 psi(2.5 mBar 至 690 bar)。

表压模块拥有一个压力接头,被用于测量大气压压力。差压模块拥有两个压力接头,被用于测量高压接头与低压接头之间的压力差。各个模块均标明了量程、过压与介质兼容性。所有模块均配有NPT、公制 (BSP) 和 M20转接头。和所有文档化校准器、多功能校准器和压力校准器兼容(包括:Fluke 754、752、726、725、721、719Pro、719、717 和之前的 741、743、744、701 和 702 校准器)。

测量快速简单

Fluke 750P 系列压力模块使用简单。测量压力时,将压力模块连接到压力源或手动泵,然后将压力模块线缆连接到校准器。从压力源施加压力,随后压力以数字方式显示在校准器上。按下按钮即能够以多达 11 种不同的工程单位显示压力。与 750 系列文档化过程校准器连用时,压力读数可以用日期/时间标记并以电子形式进行存储,供日后检索。既节省时间又消除误差,还符合质量标准和法规。

从下列选项中选择:

 • 差压模块
 • 表压模块
 • 高压模块
 • 绝压模块
 • 真空压力模块
 • 双量程压力模块
 • 参考压力模块

配合 75X 和 720 系列校准器实现精确压力测量

750P 系列压力模块是使用 Fluke 750 和 740 系列文档化过程校准器和 725、726 多功能过程校准器测量压力时实现表压、差压和绝压测量的理想压力模块。

 • 参考不确定度为 0.025%
 • 半年期和一年期技术指标
 • 温度补偿范围:0 °C 至 50 °C
 • 与校准器实现数字通信,无模拟损失或误差
 • 量程选择广
 • 具有表压、差压、双量程、绝对压力和真空压力测量型号
 
差压模块技术指标
型号 参数/量程 爆裂等级6 高压侧介质2 低压侧介质2
750P00 0 至 1 inH 2O(0 mBar 至 2.5 mBar) 30X 干燥空气 干燥空气
750P01 0 至 10 inH 2O(0 mBar 至 25 mBar) 3X 干燥空气 干燥空气
750P02 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) 3X 干燥空气 干燥空气
750P22 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) 3X 316 SS 干燥空气
750P03 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) 3X 干燥空气 干燥空气
750P23 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) 4X 316 SS 干燥空气
750P04 0 至 15 psi(0 至 1 bar) 3X 干燥空气 干燥空气
750P24 0 至 15 psi(0 至 1 bar) 4X 316 SS 干燥空气
型号 参考不确定度4 总不确定度
一年期
(15-35°C)
总不确定度
一年期1
总不确定度
半年期
(15-35°C)
总不确定度
半年期1
750P00 ±0.15% ±0.3% ±0.35% ±0.25% ±0.30%
750P01 ±0.1% ±0.2% ±0.3% ±0.15% ±0.25%
750P02 ±0.050% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750P22 ±0.050% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750P03 ±0.02% ±0.04% ±0.05% ±0.035% ±0.04%
750P23 ±0.02% ±0.04% ±0.05% ±0.035% ±0.04%
750P04 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P24 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%

表压模块技术指标
型号 参数/量程 爆裂等级6 高压侧介质2 低压侧介质2
750P05 0 至 30 psi(0 至 2 bar) 4X 316 SS N/A
750P06 0 至 100 psi(0 至 7 bar) 4X 316 SS N/A
750P27 0 至 300 psi(0 至 20 bar) 4X 316 SS N/A
750P07 0 至 500 psi(0 至 35 bar) 4X 316 SS N/A
750P08 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) 3X 316 SS N/A
750P09 0 至 1500 psi(0 至 100 bar) 3X 316 SS N/A
750P2000 0 至 2000 psi(0 至 140 bar) 3X 316 SS N/A
型号 参考不确定度4 总不确定度
一年期
(15-35°C)
总不确定度
一年期1
总不确定度
半年期
(15-35°C)
总不确定度
半年期1
750P05 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P06 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P27 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P07 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P08 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P09 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P2000 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%

高压模块技术指标
型号 参数/量程 爆裂等级6 高压侧介质2 低压侧介质2
750P29 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) 3X 316 SS N/A
750P30 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) 3X 316 SS N/A
750P31 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) 2X 316 SS N/A
型号 参考不确定度4 总不确定度
一年期
(15-35°C)
总不确定度
一年期1
总不确定度
半年期
(15-35°C)
总不确定度
半年期1
750P29 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P30 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P31 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%

绝压模块技术指标
型号 参数/量程 爆裂等级6 高压侧介质2 低压侧介质2
750PA3 0 至 5 psia(0 至 350 mBar) 4X 316 SS N/A
750PA4 0 至 15 psia(0 至 1 bar) 4X 316 SS N/A
750PA5 0 至 30 psia(0 至 2 bar) 4X 316 SS N/A
750PA6 0 至 100 psia(0 至 7 bar) 4X 316 SS N/A
750PA27 0 至 300 psia(0 至 20 bar) 4X 316 SS N/A
750PA7 0 至 500 psia(0 至 35 bar) 4X 316 SS N/A
750PA8 0 至 1000 psia(0 至 70 bar) 3X 316 SS N/A
750PA9 0 至 1500 psia(0 至 100 bar) 3X 316 SS N/A
型号 参考不确定度4 总不确定度
一年期
(15-35°C)
总不确定度
一年期1
总不确定度
半年期
(15-35°C)
总不确定度
半年期1
750PA3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA4 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA5 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA6 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA27 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA7 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA8 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA9 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%

真空压力模块技术指标
型号 参数/量程 爆裂等级6 高压侧介质2 低压侧介质2
750PV3 -5 psi (-350 mBar) 4X 316 SS 干燥空气
750PV4 -15 psi (-1 bar) 4X 316 SS 干燥空气
型号 参考不确定度4 总不确定度
一年期
(15-35°C)
总不确定度
一年期1
总不确定度
半年期
(15-35°C)
总不确定度
半年期1
750PV3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PV4 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%

双量程压力模块技术指标
型号 参数/量程 爆裂等级6 高压侧介质2 低压侧介质2
750PD2 -1 - 1 psi (-70 - 70 mBar) 4X 316 SS 干燥空气
750PD3 -5 - 5 psi (-350 - 350 mBar) 4X 316 SS 干燥空气
750PD10 -10 - 10 psi (-700 - 700 mBar) 4X 316 SS 干燥空气
750PD4 -15 至 15 psi(-1 至 1 bar) 4X 316 SS 干燥空气
750PD5 -15 至 30 psi(-1 至 2 bar) 4X 316 SS
750PD50 -15 至 50 psi(-1 至 3.5 bar) 4X 316 SS
750PD6 -15 至 100 psi(-1 至 7 bar) 4X 316 SS
750PD7 -15 至 200 psi(-1 至 14 bar) 4X 316 SS
750PD27 -15 至 300 psi(-1 至 20 bar) 4X 316 SS
型号 参考不确定度4 总不确定度
一年期
(15-35°C)
总不确定度
一年期1
总不确定度
半年期
(15-35°C)
总不确定度
半年期1
750PD2 ±0.05% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750PD3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PD10 ±0.025% ±0.05% ±0.07% ±0.04% ±0.06%
750PD4 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750PD5 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750PD50 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750PD6 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750PD7 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750PD27 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%

参考压力模块技术指标
型号 参数/量程 爆裂等级6 高压侧介质2 低压侧介质2
750R045 0 至 15 psi(0 至 1 bar) 3X 干燥空气 干燥空气
750R065 0 至 100 psi(0 至 7 bar) 4X 316 SS
750R27 0 至 300 psi(0 至 20 bar) 4X 316 SS
750R07 0 至 500 psi(0 至 35 bar) 4X 316 SS
750R085 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) 3X 316 SS
750R29 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) 3X 316 SS
750R30 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) 3X 316 SS
750R315 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) 2X 316 SS
750RD5 -15 至 30 psi(-1 至 2 bar) 4X 干燥空气
750RD65 -12 至 100 psi(-1 至 7 bar) 4X 316 SS
750RD27 -12 至 300 psi(-0.8 至 20 bar) 4X 316 SS
型号 参考不确定度4 总不确定度
一年期
(15-35°C)
总不确定度
一年期1
总不确定度
半年期
(15-35°C)
总不确定度
半年期1
750R045 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R065 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R27 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R07 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R085 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R29 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R30 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R315 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD5 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD65 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD27 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
1. 总不确定度:温度范围 0°C 至 +50°C 时满度的百分比 (%),一年期。总不确定度:温度范围 -10°C 至 0°C 时为满度的 1.0%,一年期。温度范围 -10°C 至 0°C 没有半年期技术指标。 
2. “无腐蚀性气体”是指以干燥空气或无腐蚀性气体作为兼容介质。“316-SS 不锈钢”是指与 316 型不锈钢兼容的介质。
3.除非另有注释,否则为满量程的技术指标占比 (%)。
4.基准不确定度是指 24 小时调整后的数据技术指标。
5.参考级模块与固定精确度产品(717、718、719 系列,725 和 726)连用时,校准器的总体准确度技术指标增加 ± 1 个计数。
6.爆裂等级技术指标是指模块满刻度的倍数,其乘积为额定爆裂压力。

型号:
型号名称 描述
750P00 压力模块,0 至 1 in H 2O(0 至 2.5 mBar),(0 至 0.25 kPa)
750P01 压力模块,0 至 10 in H2O(0 至 25 mBar),(0 至 2.5 kPa)
750P22 压力模块,0 psi 至 1 psi(0 至 70 mBar),(0 至 7 kPa)
750P23 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa)
750P04 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa)
750P24 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa)
750P05 压力模块,0 psi 至 30 psi(0 至 2 Bar),(0 至 200 kPa)
750P06 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa)
750P27 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa)
750P07 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa)
750P08 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa)
750P09 压力模块,0 psi 至 1500 psi(0 至 100 Bar),(0 至 10 MPa)
750P2000 压力模块,0 psi 至 2000 psi(0 至 140 Bar),(0 至 14 MPa)
750P29 压力模块,0 psi 至 3000 psi(0 至 200 Bar),(0 至 20 MPa)
750PA27 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa)
750P30 压力模块,0 psi 至 5000 psi(0 至 340 Bar),(0 至 34 MPa)
750P31 压力模块,0 psi 至 10000 psi(0 至 700 Bar),(0 至 70 MPa)
750PA3 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa)
750PA4 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa)
750PA5 压力模块,0 psi 至 30 psi(0 至 2 Bar),(0 至 200 kPa)
750PA6 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa)
750PA7 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa)
750PA8 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa)
750PA9 压力模块,0 psi 至 1500 psi(0 至 100 Bar),(0 至 10 MPa)
750PV3 压力模块,-5 psi (-350 mBar),(-35 kPa)
750PV4 压力模块,-15 psi (-1 bar),(-100 kPa)
750PD2 压力模块,-1 psi 至 1 psi(-70 至 70 mBar),(-7 至 7 kPa)
750PD3 压力模块,-5 psi 至 5 psi(-350 至 350 mBar),(-35 至 35 kPa)
750PD10 压力模块,-10 psi 至 10 psi(-0.7 至 0.7 bar),(-70 至 70 kPa)
750PD4 压力模块,-15 psi 至 15 psi(-1 至 1 bar),(-100 至 100 kPa)
750PD5 压力模块,-15 psi 至 30 psi(-1 至 2 bar),(-100 至 200 kPa)
750PD50 压力模块,-15 psi 至 50 psi(-1 至 3.5 bar),(-100 至 350 kPa)
750PD6 压力模块,-15 psi 至 100 psi(-1 至 7 Bar),(-100 至 700 kPa)
750PD7 压力模块,-15 psi 至 200 psi(-1 至 14 Bar),(-100 至 1400 kPa)
750PD27 压力模块,-15 psi 至 300 psi(-1 至 20 bar),(-100 至 2000 kPa)
750R04 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa)
750R06 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa)
750R27 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa)
750R07 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa)
750R08 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa)
750R29 压力模块,0 psi 至 3000 psi(0 至 200 Bar),(0 至 20 MPa)
750R30 压力模块,0 psi 至 5000 psi(0 至 340 Bar),(0 至 34 MPa)
750R31 压力模块,0 psi 至 10000 psi(0 至 700 Bar),(0 至 70 MPa)
750RD5 压力模块,-15 psi 至 30 psi(-1 至 2 Bar),(-100 至 200 kPa)
750RD6 压力模块,-12 psi 至 100 psi(-0.8 至 7 Bar),(-80 至 700 kPa)
750RD27 压力模块,-12 psi 至 300 psi(-0.8 至 20 Bar),(-80 至 2000 kPa)
750P03 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa)
750P02 压力模块,0 psi 至 1 psi(0 至 70 mBar),(0 至 7 kPa)

压力泵和附件
700PMP 压力泵
700HTH-1 Fluke 700HTH-1 液压测试软管
700HTP-2 Fluke 700HTP-2 液压试压泵
700LTP-1 Fluke 700LTP-1 低压测试泵
700PRV-1 Fluke 700PRV-1 泄压阀套件
700PTP-1 Fluke 700PTP-1 气压测试泵
71X Hose Kit Fluke-71X, Hose Kit Accessory
 

上一篇:Fluke750PD27压力模块
下一篇:Fluke750PD6压力模块

专业选型请咨询大家工作人员

全国统一服务热线

0755-23964199
0755-23964499
0755-23964599
0755-86531914

(国内任一地区手机、座机均可拨打)

 • 公众号

 • 微博

 • 电子邮件

版权所有:金沙国际jsa 粤ICP备15021421号

金沙国际jsa供应商哪家好,金沙国际jsa品牌推荐,金沙国际jsa先容说明,Fluke功率分析仪器价格,数字压力表多少钱

收缩

银飞电子在线客服

 • 3183402039 点击这里给我发消息
 • 3176116521 点击这里给我发消息
 • 2753209529 点击这里给我发消息
 • 微信扫一扫 给我发消息
 • 0755-23964199
 • 0755-86531914
 • 在线留言
XML 地图 | Sitemap 地图